OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují zákaznicko - zhotovitelský smluvní vztah mezi zhotovitelem* a zákazníkem při užívání služby na velkoplošný tisk fotografií a digitálních souborů zaslaných prostřednictvím internetu či osobním předáním.

Základní ustanovení

Zákazník a zhotovitel se při uzavření smlouvy shodli a vzájemně si potvrdili zakázku, kterou bude zhotovitel zákazníkovi na základě smlouvy dodávat. Zhotovitel dodá zákazníkovi zakázku v požadovaném druhu, množství a kvalitě v souladu s objednávkou.

Smlouva je mezi zákazníkem a zhotovitelem uzavřena přijetím řádné objednávky zhotovitelem a odesláním potvrzovacího emailu zákazníkovi. Jestliže zákazník neprovede storno objednávky telefonicky, nebo emailem do jedné hodiny od objednání je objednávka považována za potvrzenou.

Za zakázku zpracovanou a dodanou zákazníkovi zhotovitelem, je zákazník povinen uhradit zhotoviteli cenu, která je u toho kterého druhu zakázky uvedena v zhotovitelem zaslaném emailu o potvrzení zakázky, nebo dohodnuta v následující emailové korespondenci. Cenu za zhotovenou zakázku je zákazník povinen uhradit při předání zakázky zákazníkovi na pokladně firmy nebo pracovníkovi zásilkové služby.

Zrušení objednávky

Bez řádné objednávky není zhotovitel povinen zákazníkovi dodat zakázku. Zhotovitel připraví (zašle) zhotovenou zakázku k odběru dle objednávky zákazníka. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem jednostranně zrušit (stornovat). Je-li objednávka podána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.

Zhotovitel zhotoví pro zákazníka zakázku pouze na základě řádné objednávky, přičemž řádnou objednávkou se rozumí potvrzení zhotovitelem navržené ceny zakázky zákazníkem. Opožděné dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady za nedodržení dodací lhůty.

Zhotovitel může zrušit výrobu zakázky v případě kdy kvalita dodaných podkladů je sporná a zákazník nereaguje žádným způsobem na zaslanou korekturu, nebo se s ním nelze jinak spojit v případě nutnosti upřesnění zakázky. Zákazník může zcela nebo částečně zrušit či změnit objednávku v případě, že nesouhlasí se zaslanou korekturou.

Záruka kvality

U prokazatelných nedostatků ve zpracování zakázky má zákazník právo na uplatnění reklamace. Toto právo vzniká však pouze u technicky odstranitelných chyb a nedostatků. Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí subjektivního vkusu jako je např. podání barev nebo světlost a kontrast snímku. Reklamace musí být uplatněny v zákonné záruční lhůtě, tj. během 6 měsíců od data převzetí zásilky. Doporučujeme však reklamovat zásilku co nejdříve, nejlépe při převzetí. Reklamaci je nutné zaslat na vlastní náklady, nejlépe doporučeným dopisem. Každá reklamace musí obsahovat i daňový doklad vystavený zhotovitelem. Zásilky reklamací na dobírku nebudou přijaty. Namísto okamžitého finančního odškodnění je zákazník povinen umožnit odstranění závad opětovným vyhotovením zakázky, pokud to je technicky možné.

Zhotovitel odpovídá za vady zakázky co do provedení či balení zakázky. Zákazník je povinen si při převzetí zkontrolovat zakázku, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zákazník je povinen reklamovat poškozené balení ihned přepravní službě.

Ručení

V případě poškození nebo ztráty nosiče dat, diapozitivu, fotografie či negativu u zhotovitele během zpracování uhradí zhotovitel pouze materiální hodnotu zaslaného nosiče či média. Jakékoliv jiné náhrady škod nejsou poskytovány.

Ochrana dat

Zákazník souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze zákazníků a může dostávat na svou e-mailovou adresu aktuální nabídky. Současně bere na vědomí, že může kdykoliv zamítnout další používání osobních dat.

Autorská práva

Zákazník, který zadává výrobu zakázky na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

Zvláštní podmínky

Zhotovitel nepřebírá žádné záruky za případná poškození nebo ztráty dat a nosičů dat v průběhu poštovního doručování či elektronického přenosu. Zhotovitel nenabízí archivaci digitálních dat a Online zaslaná data jsou průběžně po realizaci zakázky vymazána. V případě většího souboru či jiného formátu dat může zhotovitel odmítnout převzetí objednávky na zpracování. Zhotovitel odmítá odpovědnost za to, že barvy na fotografiích budou stoprocentně souhlasit s dodanými soubory. Zhotovitel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vylepšit barvu a hustotu obrazových souborů u všech zakázek. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality dodaných obrazových souborů, nemohou být uznány. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování zakázky či případně ve zpracování zakázky nepokračovat, pokud objednávka obsahuje obrazový či jiný zákazníkem předávaný materiál, který je v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky.

Další ujednání

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto všeobecných obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou volně přístupné v sídle společnosti a dále na internetové adrese www.zvetsovak.cz.

 

(*) zhotovitelem se rozumí pro účely těchto podmínek:
Ivo Mischinger – MIGER Compu Press - www.zvetsovak.cz, 1. máje 2609, Rožnov pod Radhoštěm 756 64, IČ: 13633848